REFERENCE

Pri izgradnji visokonapetostnega daljnovoda Krško – Beričevo 2x400kW smo izvedli zemeljska dela na odseku Krško – Telčice, na katerem je 56 stojnih mest. Do vsakega stojnega mesta smo izdelali dostopne poti, naredili vsa zemeljska dela (izkope, odvoze, navoze materialov) ter izkopali po štiri temelje za vsako stojno mesto. Pri tem smo se pomikali od zadnjega stojnega mesta (električnega droga) št. 227 pri Nek Krško do stojnega mesta 171 v Telčicah pri Škocjanu. Po končanem napenjanju žic smo odstranili večino dostopnih poti in uredili okolico okoli stojnih mest oz. zemljišče vrnili v prvotno stanje.