REFERENCE

Številne reference so dokaz, da znamo delati dobro in učinkovito in smo sposobni izvajati tudi zahtevnejša gradbena dela.

Najbolj obsežni in kompleksni projekti, ki smo jih izvedli v zadnjih letih:

V marcu 2014 smo začeli z gradbenimi deli na gradbišču HE Brežice, četrte od petih hidroelektrarn na spodnji Savi. Izvedli smo pripravljalna dela oz. izkopali obtočni kanal, po katerem je ves čas gradnje preusmerjena reka Sava, kar omogoča gradnjo elektrarne s petimi prelivnimi polji. Pripravljalna dela na trenutno največjem gradbišču v Sloveniji so potekala po terminskem načrtu oz. smo z njimi zaradi ugodnega vremena in učinkovite organizacije celo prehitevali ta načrt. Na gradbišču je bilo zelo živo, dela smo izvajali z večino razpoložljivih tovornih vozil in strojne mehanizacije, okrepili pa smo tudi ekipo zaposlenih. Po dveh mesecih in pol intenzivnih del smo izkopali ter prestavili več kot 400 tisoč kubičnih metrov materiala. Konec meseca maja 2014 je bila reka Sava preusmerjena v novo zgrajeni obtočni kanal.


V Cerkljah ob Krki smo izvajali zemeljska dela v sklopu obsežne rekonstrukcije vojaškega letališča. V letu 2013 smo izvedli zemeljska dela pri gradnji ploščadi za posebni tovor (izkopi, prevozi materialov in njihova vgradnja), v letu 2014 pa zemeljska dela za izgradnjo nove ploščadi za parkiranje zračnih plovil. To je bil zelo obsežen projekt, ki je bil financiran iz sredstev zveze Nato, vanj pa smo se vključili kot podizvajalci podjetja Kostak, ki je pridobil delo kot partner v konzorciju s še dvema podjetjema. Projekt je bil organizacijsko in tehnološko zelo zahteven, saj je ploščad velika kar 90.000 kvadratnih metrov in  mora zagotavljati ustrezno trdnost. Za ta namen smo investirali v najsodobnejši buldožer z laserskim nivelirjem, s katerim smo lahko zelo natančno in enakomerno določali višine pripravljenega platoja ter zagotovili najvišjo kakovost opravljenih del.


Občina Krško je v okviru projekta celovite prenove starega mestnega jedra uredila tudi območje Zatona v Krškem. Poleg ostalih ureditev se je prestavila cesta skozi ta del mesta, za kar smo izvedli večino zemeljskih del. Podjetje Infra je v sklopu urejanja brežin HE Krško na desnem bregu Save na tem območju gradilo nov oporni zid, ki mestu zagotavlja protipoplavno varnost. Pri tem smo mi podrli starega ter izkopali temelje za novega. Izdelali ter obložili smo tudi brežino pod novim protipoplavnim zidom.


Pri izgradnji visokonapetostnega daljnovoda Krško – Beričevo 2x400kW smo izvedli zemeljska dela na odseku Krško – Telčice, na katerem je 56 stojnih mest. Do vsakega stojnega mesta smo izdelali dostopne poti, naredili vsa zemeljska dela (izkope, odvoze, navoze materialov) ter izkopali po štiri temelje za vsako stojno mesto. Pri tem smo se pomikali od zadnjega stojnega mesta (električnega droga) št. 227 pri Nek Krško do stojnega mesta 171 v Telčicah pri Škocjanu. Po končanem napenjanju žic smo odstranili večino dostopnih poti in uredili okolico okoli stojnih mest oz. zemljišče vrnili v prvotno stanje.


V mesecu juniju 2011 smo kot podizvajalci podjetja Kostak pričeli z deli pri gradnji ter oblaganju brežin na akumulacijskem jezeru pri HE Krško na levem bregu reke Save vse od mostu v Brestanici do starega mostu v Krškem. Poglabljali smo strugo reke Save, izvajali izkope v rečni strugi, izkopan material uporabili za izdelavo nasipov. Brežine smo obložili s kamnom ter izvedli vsa zemeljska dela na območju do nove kolesarske steze. Urejene brežine mestu Krško zagotavljajo večjo poplavno varnost, so zaščita za železniško progo ter olepšajo podobo našega mesta.


Hidroelektrarna Krško je bil za nas prvi samostojni projekt v tako velikem obsegu. V celoti smo izvedli vsa zemeljska dela pri izkopu gradbene jame za jezovno zgradbo ter pri izkopu gradbene jame za strojnico. Izkopani material smo vgrajevali v nasip, na katerem je bila zgrajena nova krška obvoznica. Uspešno zaključen projekt je bil za nas dokaz, da smo s svojim znanjem, izkušnjami ter dobro organizacijo sposobni kvalitetno izvesti tudi tako obsežna in zahtevna zemeljska dela.Pri izgradnji novega nakupovalnega središča ob glavni vpadnici v Krško iz smeri avtoceste smo izvedli celotna zemeljska dela za gradnjo obeh objektov in parkirišče. Naredili smo gradbeno jamo, odvozili izkopane materiale, navozili materiale za vgradnjo, utrdili teren in pripravili tampone za asfaltiranje. Na koncu smo navozili humus za zelene površine okrog celotnega objekta.
V sklopu novogradnje Trgovskega centra je bila istočasno zgrajena cestna navezava ter nov rondo na nekdanjem križišču za Leskovec oz. Brege. Pri tem smo izvedli celotna zemeljska dela. Zaradi višinske razlike med nekdanjim terenom in obstoječo cesto smo na območje rondoja  navozili večje količine materiala ter tako teren poravnali s cesto. V novem krožišču in na cestnih priključkih smo pripravili teren za asfaltiranje ter uredili zeleno gredo sredi krožišča.Za podjetje Kostak smo pri gradnji HE Blanca ter urejanju brežin na akumulacijskem jezeru izvajali zemeljska dela – izkope, odvoze, navoze, utrjevanje terenov. • rušenje stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij v naselju Vrbina,
 • rušenje nekdanje Mercatorjeve kmetijske trgovine v Krškem,
 • rušitvena dela na območju podjetja Vipap,
 • širitev občinske ceste Veliki Trn – Lomno, ureditev križišča in postavitev pločnika na Velikem Trnu,
 • izkop gradbene jame in odvoz materiala za športno dvorano pri Srednji ekonomski šoli v Brežicah,
 • strojni izkop in navoz materiala za grobi in fini tampon za nogometno igrišče pri Stadionu Krško,
 • rušitev stare pokopališke kapele in strojni izkop za novo na pokopališču Leskovec pri Krškem,
 • rušenje zaklonišča in ureditev dvorišča pri proizvodni hali Žito Šumi v Krškem,
 • izkop gradbene jame in odvoz materiala za poslovno trgovski center Cubus v Krškem (Avto Krka),
 • prevozi materiala in zemeljska dela pri gradnji spodnjega dolenjskega kraka avtoceste (kot podizvajalec večjih gradbenih podjetij),
 • priprava terenov za zasaditev vinogradov,
 • številni izkopi za stanovanjske hiše, poslovne objekte,
 • izgradnja dvorišč z asfaltiranjem pri stanovanjskih hišah, poslovnih objektih, ipd.