Redno vzdrževane ceste omogočajo nemoten promet vozil in so pogoj za varnost vseh udeležencev v prometu. Zato se zavedamo posebne odgovornosti in z veliko mero skrbnosti zagotavljamo varnost in prevoznost cest, na katerih izvajamo vzdrževanje.

Zimsko vzdrževanje

Ko so snežne padavine precej pogoste in obilne, temperature pa nizke, je potrebno hitro in učinkovito poskrbeti za dobro prevoznost cest. Z dobro organizacijo zagotavljamo pravočasno odstranjevanje zapadlega snega in posipanje cest, pločnikov, trgov in ostalih javnih površin. Za ta namen opremimo tovorna vozila s snežnimi plugi in posipalci, za pluženje ožjih ulic, cest in pločnikov pa uporabljamo univerzalno vozilo Unimog, rovokopač, traktor ter terensko osebno vozilo.

Zimsko vzdrževanje občinskih cest izvajamo za podjetje Kostak, koncesionarja Občine Krško, na območju krajevnih skupnosti Leskovec pri Krškem, Veliki Trn, Gora, Krško - desni breg, Krško polje, Senuše, Veliki Podlog, Raka.  Poleg tega skrbimo za krajevne ceste v krajevnih skupnostih  Leskovec pri Krškem, Senuše, Veliki Trn, Raka, Gora, Krško – desni breg. V zimi 2014/2015 tako skrbimo za več kot 200 km cest.

Izvajamo tudi zimsko čiščenje dvorišč ter površin pri trgovskih centrih, šolah, poslovnih objektih ipd.

Letno vzdrževanje

Letno vzdrževanje občinskih cest poteka skozi vse leto in obsega pometanje cest, košenje trave, obrezovanje drevja, čiščenje muld, krpanje udarnih jam, čiščenje koritnic ipd. po naročilu občinskega koncesionarja, podjetja Kostak. Izvajamo ga na območju krajevnih skupnosti Leskovec pri Krškem, Veliki Trn in Gora. Za ta namen uporabljamo univerzalno vozilo Unimog, opremljen z dodatnimi priključki, rovokopač ter traktor. Z dobro opravljenimi deli letnega vzdrževanja zagotavljamo varnost v prometu skozi vse leto.